Полезна информация
Завършен Проект


 

В края на месец януари 2019 г. „Пласт Комерс – 93“ ООД успешно приключи всички планирани дейности по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „Пласт Комерс – 93“ ООД за повишаване на конкурентоспособността на компанията и постигане на устойчив растеж“. Целта на инициативата беше увеличаване на конкурентоспособността на компанията за постигане на по-устойчиво развитие в дългосрочен план.

Като част от проекта предприятието закупи и внедри ново модерно оборудване – PVC гранулатор и мелница за раздробяване на отпадна продукция, като всички служители на компанията бяха обучени да работят с новите машини. В допълнение, беше внедрена система за енергиен мениджмънт, а „Пласт Комерс – 93“ ООД получи сертификат съгласно изискванията на стандарта БДС
EN ISO 50001 (Energy Management System).

Благодарение на изпълнените дейности съществуващият производствен капацитет на компанията е разширен и се очаква планирано намаление на енергийните разходи за производство. В краткосрочен план осезаемо ще се повиши качеството на произвежданата продукция, като същевременно ще се редуцира количеството на бракуваната. Инвестицията води със себе си и допълнителни ползи за околната среда чрез общо намаляване на вредните въглеродни емисии в следствие на дейността на „Пласт Комерс – 93“ ООД, и чрез утилизиране на по-голямо количество отпадна продукция, в това число и чужда.

Проектът стартира в края на месец ноември 2017 г. Той е финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


Покана

Пласт Комерс - 93 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:Доставка чрез закупуване на специализирано оборудване по две обособени позиции:


Обособена позиция 1: Доставка на PVC гранулатор (1 бр.)


Обособена позиция 2: Доставка на мелница за раздробяване на отпадна продукция (1 бр.)


Краен срок за подаване на оферти: 03/04/2018


Публична Покана
Всички права запазени / 2015 г. Created by BIAnet